Ajoneuvoni.fi -käyttöehtoja sovelletaan sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaisiin ja soveltuvin osin kumppaneihin.

1. Käyttöehtojen soveltamisala

Käyttöehtoja sovelletaan Ajoneuvoni System Oy:n (Y-tunnus2830658-9) (Jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) Ajoneuvoni-palvelussa (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”), joihin sekä yritys-, että kuluttaja-asiakkaan (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Yritysasiakkaalla tarkoitetaan yritystä, yhteisöä tai muuta organisaatiota, jolla on erillisen sopimuksen kautta oikeus käyttää Palvelua. Mikäli Palveluntarjoajan ja yritysasiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen ja näiden Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan erillisen kirjallisen sopimuksen ehtoja. Mahdolliset erityisehdot ovat Palveluntarjoajan liikesalaisuutta, eikä ehtoja saa soveltaa kuin Palveluun liittyvien toimintojen käyttämiseen. Palveluun kuuluvat sekä Palveluntarjoajan verkkosivu ja erillisellä alustalla toimiva Palvelu. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää Palvelua käytettäessä. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen. Yhteistyökumppanilla (Jäljempänä ”Kumppani”) tarkoitetaan organisaatiota, joka voi toimia omien palvelujensa puolesta Palvelussa ja luoda Käyttäjien Tuotteisiin Aineistoja ja merkintöjä.

Jos Käyttäjä myy omistamansa tai hallinnoimansa laitteen tai ajoneuvon (jäljempänä ”Tuote”), on Käyttäjän ja Tuotteen ostajan välinen transaktio omine sopimusehtoineen, johon ei sovelleta näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta. Jos Käyttäjä on yritysasiakas, on heillä erikseen laissa määritellyt velvoitteet tietojen oikeellisuuden suhteen, jolloin tapauksissa sovelletaan lakia. Palvelun Käyttäjät eivät voi erikseen sopia asioista, jotka ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen, hyväksyttyjen menettelytapojen tai lain kanssa. Esimerkiksi Käyttäjä myy autonsa, jolloin Käyttäjä ja Tarjoaja tekevät Tuotteen luovutukseen liittyen erillisen sopimuksen omistusoikeuden siirtymisestä. Tuotteet eivät ole Palveluntarjoajan omaisuutta, eikä Palveluntarjoajalla ole niihin liittyviä vastuita.

Palveluun voi sisältyä Käyttöehtojen lisäksi muita sovellettavia lisäehtoja. Palveluun sisältyvien muuttuvien ehtojen ominaisuudet ja lisäehdot kuvataan kulloinkin voimassa olevassa Palvelun versiossa. Lisäpalveluina voi olla esimerkiksi yritysasiakkaan asiakassuhteisiin liittyvän lisänäkyvyyden tarjoaminen Palvelun sisällä.

Palveluntarjoajan luoman sovelluksen asennusversion ollessa haettavissa sovelluskaupoista, sovelletaan tilaukseen kyseisen sovelluskaupan voimassa olevia ehtoja. Sovellukselle ei erikseen ole määritelty laitteistoon liittyvää vaatimustasoa. Palvelu toimii yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten versioilla. Palvelu on rakennettu skaalautuvaksi päätelaitteen resoluutioon, mutta laitekohtaisia eroja saattaa olla

2. Määritelmät

Aineistolla määritetään Palvelussa eri muodoissa olevia ilmoituksia, tietueita, tekstiä, tietoa, kuvia, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja jne. Aineistoa voi olla tuottanut joko Käyttäjä, Kumppani, Palveluntarjoaja tai Palveluun kytkeytynyt kolmas osapuoli. Palvelun käytöstä kertyy Käyttäjään liittyvää käyttäjätietoa, kun hän esimerkiksi varaa huollon tai tekee merkinnän Tuotteeseen liittyen.

Kohteella tarkoitetaan sitä myytävää, vuokrattavaa tai lainattavaa kiinteistöä, huoneistoa, muuta majoitus- tai toimitilaa, autoa tai muuta liikkumisvälinettä tai muuta asumiseen tai liikkumiseen liittyvää tuotetta tai palvelua, jonka markkina-, vertailu- ja/tai hakupaikkana Palvelu toimii, ja josta Kohteen Tarjoaja antaa tarjontatietoa Palvelussa ja joista Palvelu tarjoaa mahdollisesti esimerkiksi hinta- tai muuta tilastotietoa. Kohteella tarkoitetaan myös Palvelussa listattua avointa työpaikkaa tai siinä esiteltyä rahoitusratkaisua.

Kohteen Tarjoajalla tarkoitetaan Palvelua käyttävää yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun Kohteen Tarjoajaksi ja joka markkinoi ja myy tarjolla olevia (myytäviä ja/tai vuokrattavia ja/tai avoimia) Kohteitaan Palvelun avulla Käyttäjille. Käyttäjiä koskevat velvoitteet koskevat aina myös Kohteen Tarjoajia.

Käyttäjä voi käyttää Palvelua joko rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä. Käyttäjällä tarkoitetaan yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka käyttää Palvelua mm. Kohteita etsiäkseen tai tarjotakseen. Yritysasiakkaiden kaupparekisteriin rekisteröidyn toimialan tulee kattaa Palvelun avulla toteutettu toiminta. Palveluntarjoajalla on oikeus ratkaista, keitä Palvelun Käyttäjiä pidetään yksityishenkilöinä ja mitä jätettyjä ilmoituksia yksityisinä ilmoituksina.

3. Ehtojen soveltaminen ja sopimuksen voimaantulo

Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu käyttämään niitä samalla, kun hän käyttää Palvelua. Ehtoihin liittyvät Palvelun käyttöehtojen lisäksi myös mahdolliset lisäehdot, jotka kuvataan Palvelun toiminnallisuuksissa. Käyttäjä sitoutuu myös toimimaan lakia noudattaen. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai Palvelun toiminnallisuuksiin liittyviä lisäehtoja, ei hänellä ole oikeutta käyttää Palvelua.

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus astuu voimaan, kun käyttäjä osoittaa hyväksyvänsä Käyttöehdot ja kirjautuu sisälle Palveluun. Jos Käyttäjän tulee rekisteröityä järjestelmään, tulee Käyttäjän rekisteröitymiseen liittyvä sopimus voimaan hänen toimitettuaan rekisteröintiin liittyvät tiedot ja kirjauduttua Palveluun. Palveluntarjoajan osalta sopimus tulee voimaan Palveluntarjoajan hyväksyttyä Käyttäjän rekisteröimisen tai erillinen sopimus on allekirjoitettu Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä käyttöoikeutta Palveluun, ei käyttäjä saa käyttää Palvelua.

Yritykseen tai muuhun organisaatioon kuuluvien Käyttäjien osalta Käyttäjät ovat täysimääräisesti vastuussa Palvelun käytöstä Palveluntarjoajaan ja kolmansiin osapuoliin nähden. Vastuuseen kuuluu näiden Käyttöehtojen lisäksi muiden palvelun lisäehtojen sekä lain mukainen toiminta. Käyttäjän edustama organisaatio on vastuussa siitä, että sille myönnettyjen valtuuksien kautta operoivat Käyttäjät toimivat Palvelun Käyttöehtojen mukaisesti ja ovat tutustuneet sekä noudattavat niitä. Käyttäjät vastaavat Käyttöehtojen sekä mahdollisesti lain noudattamisesta, vaikka käyttävätkin organisaatiolle luotua Käyttäjätiliä.

Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään erillisen hinnaston mukaiset maksut. Maksullisen Palvelun käyttäminen edellyttää erikseen määriteltyjen palvelumaksujen suorittamista, jonka jälkeen Käyttäjä saa käyttöoikeuden Palveluun.

Maksullinen Palvelu ja siihen kuuluva sopimus astuu voimaan kuluttaja-asiakkaan osalta silloin, kun hänelle toimitetaan tilausvahvistus Käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Yritysasiakkaan kanssa sopimus astuu voimaan niin, kuin se on sopimusehdoissa määritelty. Sopimus voidaan määritellä erillisessä sopimuksessa voimaana astuvaksi joko tiettynä ajankohtana tai tietyn aikamääreen jälkeen siitä, kun erillinen sopimus Palvelun käyttöönotosta on allekirjoitettu ja toimitettu yritysasiakkaalle. Jos muutoin ei ole erillisessä sopimuksessa sovittu, Palveluntarjoaja aloittaa maksullisen palvelun sopimuskauden ensimmäisen maksutapahtuman todentumisen jälkeen.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden maksullisen Palvelun tilauksen aktivoimiseen liittyen, jos havaitaan perusteltu syy, kuten maksuhäiriöitä tai aiempia Käyttöehtojen vastaisia toimia. Palveluntarjoaja ei sitoudu Palvelun sisällä mahdollisesti oleviin muiden Käyttäjien tai kolmansien osapuolien informaation paikkansapitävyyden tarkistamiseen.

Jos maksullisen Palvelun käyttöönottoaikaa tai -päivää ei ole kirjallisesti sovittu, Palveluntarjoaja aloittaa Palvelun toimittamisen kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen syntymisestä. Jos muutoin ei ole sovittu, Palveluntarjoajalla on oikeus odottaa maksutapahtuman todentamista ennen kuin se aloittaa maksullisen Palvelun toimittamisen.

4. Käyttöoikeuden rajoitukset

Palveluntarjoajan Käyttäjälle myöntämä käyttöoikeus sisältää näissä käyttöehdoissa kuvatun Palvelun sekä Aineiston käyttämisen. Käyttäjä voi käyttää Palvelua ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön liittyen, ei-kaupallisesti. Yritysasiakkaiden ja kumppanien käyttöoikeudet palveluun rajataan erillisten sopimusten mukaisesti.

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjille oikeuden ladata Aineistoa Palveluun. Aineiston lataaminen Palveluun ei vaikuta Tuotteen käyttöoikeuteen. Käyttöoikeuteen liittyviä rajoituksia on seuraavanlaisesti

1: Käyttäjällä ei ole oikeutta jäljentää Aineistoa käytettäväksi kaupalliseen tarkoitukseen

2: Käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä Palvelusta piirteitä tai osia ja muodostaa niistä omaa Aineistoa tai Palvelua

3: Käyttäjä on velvollinen säilyttämään lataamassaan Aineistossa niihin mahdollisesti liittyvien tekijän- tai muiden oikeuksien ilmoitukset ja merkinnät

4: Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kulloinkin Palvelussa voimassa olevia lisäehtoja

5: Käyttäjä on velvollinen lopettamaan Palvelun käyttö kokonaisuudessaan käyttöoikeuden päättyessä, ellei laki muuta velvoita.

Palvelu on toiminnassa vain Suomen markkinoilla. Palvelun käyttömarkkinan muuttuessa siitä ilmoitetaan Käyttöehdoissa. Maksullisen palvelun käyttö muista maista on mahdollista erikseen sovittaessa Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä

Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle muita oikeuksia kuin ne, jotka on kuvattu Käyttöehdoissa. Ilman oikeutta Palvelun käyttö on kielletty

5. Rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Palvelun käyttö on mahdollista ainoastaan juridisen tai luonnollisen henkilön kautta. Luonnollisen henkilön kirjautumisen edellytys on vähintään 15 vuoden ikä. Alaikäisten sekä muutoin vajaavaltaisten henkilöiden tulee käydä Palvelun Käyttöehdot lävitse huoltajan tai edunvalvojan kanssa ja hyväksyttää osaltaan Palvelun käyttöön liittyvä oikeustoimi.

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut mahdollisesti tarvittavat tunnukset. Rekisteröitynyt Käyttäjä toimii Palvelussa aina omalla nimellään (etunimi ja sukunimi). Tietyissä Palveluissa voi olla kuitenkin mahdollista jättää vaikkapa arvostelu pelkällä nimimerkillä. Rekisteröityessään Palveluun, Käyttäjän on annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää joissain Palveluissa Käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei.

Jollei muuta ole sovittu, käyttöoikeus, käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Yritysasiakkaiden kanssa voidaan joissain Palveluissa sopia toimipaikka- tai ketjukohtaisesta käyttäjätilistä. Mikäli Palveluntarjoaja antaa organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden, Palveluntarjoaja voi sallia Palvelun käytön IP-osoitetunnistautumisen perusteella. Tällaisissa tapauksissa Palvelun käyttäminen vaatii lisäksi organisaatiokohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai Palveluun kirjautumisen ko. organisaation oman intranetin kautta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta sekä hyvän tavan mukaisuudesta. Mikäli Käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä esiintyä toisena henkilönä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Henkilöllä voi kuitenkin olla eri käyttäjätilit työntekijä- ja kuluttajaroolissa. Mikäli Käyttäjä haluaa muutoin luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Palveluntarjoajan erillinen kirjallinen lupa.

Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa käyttäjätunnuksena ja salasanansa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Käyttäjän tunnuksilla tehdyt toimenpiteet sitovat tunnuksen omistajaa, kunnes Palveluntarjoaja on kuitannut saaneensa Käyttäjän ilmoituksen tunnusten paljastumisesta.

Käyttäjällä on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa salasanan ja/tai tunnuksen vaihtamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset hinnat ja maksut. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua pyritään tällöin siirtämään uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin tai jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, muiden lisäehtojen tai lakien ja hyvien tapojen vastaisesti.

6. Tietosuoja

Palvelu hyödyntää evästeitä. Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja henkilötietoja Ajoneuvoni System Oy:n sivuilta löytyvän (https://ajoneuvoni.fi/kayttoehdot/) tietosuojakuvauksen mukaisella tavalla sekä voimassa olevien yksityisyydensuojaa koskevien lakipykälien mukaisesti.

Yritysasiakkaiden osalta yhteyshenkilönä toimiva Käyttäjä vastaa Palveluntarjoajalle toimitettavien Käyttäjien henkilötietojen osalta siitä, että kyseessä olevat käyttäjät ovat tietoisia henkilötietoihinsa liittyvästä luovuttamisesta Palveluntarjoajalla ja ovat osaltaan hyväksyneet Palvelun käyttöehdot.

Käyttäjien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Käyttäjät kuitenkin ymmärtävät ja hyväksyvät, että heidän henkilötietonsa voidaan tietyissä tilanteissa luovuttaa kolmansille osapuolille, esimerkiksi Palvelun Kumppaneille, silloin kun Käyttäjät ovat asiakassuhteessa Kumppaneiden kanssa.

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjien henkilötietoja niissä tilanteissa kuin se Palvelun toiminnan kannalta on tarpeellista, esimerkiksi, kun Käyttäjä varaa ajan kumppanin huoltoyrityksestä. Palvelussa voi olla myös osioita, jotka on toimittanut kolmas osapuoli, kuten Liikenne- ja viestintävirasto (TRAFICOM)

Käyttäjä ei saa hyödyntää Palvelun kautta saamiaan tietoja lainvastaisesti tai niin, että käyttö vaarantaa henkilöiden yksityisyydensuojaa. Palvelusta saatavien tietojen käyttö on rajattu vain Tuotetta koskevien Aineistojen ylläpitämiseen. Hyväksytty tietojen käyttö on esimerkiksi tilanne, jossa Käyttäjä luovuttaa Tuotteen toiselle Käyttäjälle ja samalla Aineisto Tuotteeseen liittyen siirtyy uudelle Käyttäjälle.

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja ei luovuta Käyttäjälle muiden Käyttäjien henkilötietojaan. Käyttäjillä on oikeus tiedustella omia tietojaan tietosuoja-asetuksen tarkastusoikeuden kautta. Yritysasiakkaiden Käyttäjätiedoista sovitaan erikseen sopimuksella.

7. Palveluntarjoajan rooli

Palveluntarjoajan luoma Palvelu on sähköinen huoltokirjajärjestelmä, jossa on eri toiminnot Käyttäjille, yritysasiakkaille sekä kumppaneille. Palvelun avulla Käyttäjät voivat luoda Tuotteeseen liittyviä Aineistoja sekä varata kumppaneiden kautta huoltoja. Palveluntarjoaja toimii välittäjänä Palvelun kautta tehtävissä tarjouksissa, mutta ei itse ole osapuolena toimeksiannoissa. Palveluntarjoajalla ei ole tarjouksiin liittyen vastuita.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Tuotteisiin Käyttäjien puolesta luoduista aineistoista eikä vastaa Tuotetiedon paikkansapitävyydestä. Mikäli Tarjous tai muu annettu toimeksianto ei toteudu, ei Palveluntarjoajalla ole vastuuta tai velvollisuutta korvata tai etsiä vastaavaa sopimuskumppania toimeksiantoon.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta valvoa Käyttäjien luomaa Aineistoa tai niiden laillisuutta. Palveluntarjoaja ei välitä kumppaneiden ja Käyttäjien maksuja Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista Käyttäjien veroista tai Tuotteisiin liittyvistä vakuutuksista.  Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien toisilleen välittämän Aineiston oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Mahdollisissa riitatilanteissa Palveluntarjoaja toimittaa tietoja poistetusta Aineistosta vain Aineiston luoneelle taholle. Viranomaisen perustellut pyynnöt oikeuttavat aineiston luovuttamisen myös kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää muita toimijoita Palvelun kehittämisessä, jolloin nämä toimivat Palveluntarjoajan alaisuudessa. Sopimussuhde Palvelun käytöstä syntyy aina Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille.

8. Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

Palvelu voi olla joko maksullinen tai maksuton. Maksullisen palvelun käytöstä peritään Tuotekohtainen ja aikaan sidottu käyttömaksu. Yritysasiakkaiden kanssa toimitaan Käyttöehtojen sekä erikseen laadittujen sopimusten mukaisesti. Erillisissä sopimuksissa on määritetty myös Palvelun maksuihin ja käyttöön liittyvistä asioista. Palvelun maksu tapahtuu Stripe-rajapinnan kautta.

Palvelut veloitetaan lähtökohtaisesti tilaushetken voimassa olevan hinnan mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat löydettävissä Palveluntarjoajan verkkosivuilta sekä Palvelusta. Palveluun erikseen sovellettavat alennukset ja niihin kytketyt tilausehdot ovat nähtävissä Palvelussa. Hintojen yhteydessä ilmoitetaan erikseen arvonlisäveron kuuluminen kulloinkin ilmoitettuun hintaan. Hinnat eivät sisällä käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan tarvittaessa erikseen tilausvahvistuksessa sekä tilauksen yhteydessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa erikseen ilmoittamatta. Hinnoitteluun voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi kustannusten tai tuotantokustannusten merkittävästi muuttuessa. Palvelu voidaan muuttaa maksuttomasta maksulliseksi tai päinvastoin, jos Palveluntarjoaja sen kokee Palvelun ylläpitämisen kautta välttämättömänä toimenpiteenä. Lakeihin tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvien kustannusten korotus vaikuttaa välillisesti Palvelun hinnoitteluun.

Hintojen muuttumisesta ilmoitetaan Palvelussa sekä sähköpostitse maksullisen Palvelun tilaajille. Palveluntarjoaja katsoo Käyttäjän tai yritysasiakkaan saaneen tiedon hinnankorotuksesta 7 päivän kuluessa sähköpostin lähettämisestä. Hintamuutokset eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin, kunhan Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen ennen hinnanmuutosta. Käyttäjän irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnanmuutoksesta johtuen, ei muutettuja hintoja sovelleta sopimuksen irtisanomisaikana. Irtisanomisaikana Palvelussa on 2 kuukauden irtisanomisaika.

Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia henkilötunnusta yritysasiakkailta, joiden tilaama Palvelu veloitetaan laskuttamalla. Laskutusasiakkaiden maksuehtona on 14 päivän netto, jos ei erillisessä sopimuksessa ole toisin sovittu. Palveluntarjoajalla on oikeus periä korkolain voimassa oleva viivästyskorko sekä mahdolliset perintälakiin kuuluvat huomautus- ja perintäkulut. Yritysasiakkaan suorittamatta jätetyt, viivästyneet maksut oikeuttavat Palveluntarjoajan estämään tai rajoittamaan Palvelun käyttöä. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen käyttöönottamisesta.

Yritysasiakkailla on erikseen määritelty Käyttäjien määrä, jonka ylittämisestä tulee etukäteen ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli sovittu käyttäjämäärä ylittää aiemmin sovitun.

Käyttäjällä ei ole Palvelun kautta hankittujen maksullisten palveluiden peruuttamisoikeutta sen jälkeen, Käyttäjän tilaus on vastaanotettu ja käsitelty.

Kuluttajansuojalain alaiset hyödykkeet: Palvelun maksulliset osat kuuluvat kuluttajasuojalain alaisuuteen ja niitä koskevat digitaalisesti toimitettavien palveluksien ja hyödykkeiden alaiset säännökset peruuttamisoikeudesta. Palvelun toimittaminen aloitetaan ja päätetään Käyttäjän suostumuksella. Palvelu ei sisälly kuluttajansuojalain alaiseen peruuttamisoikeudelliseen suojaan, josta kuluttaja saa tiedon ostaessaan Palvelun maksullisen osan.

9. Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

Palveluun sisältyvä, Käyttäjien tai muiden tahojen luoma Aineisto, sisältää tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten alaisuuteen kuuluvaa tekijänoikeudellisesti suojattua sisältöä. Palveluun ja Palvelun tarjoajaan liitettävät tuotenimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä, joiden käyttö ilman kirjallista sopimusta on kielletty.

Tekijänoikeudet sekä Palvelun ulkoasuun, tuotantokoodiin tai Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet sekä omistajuus kuuluu Palveluntarjoajalle, Kumppaneille tai muille mahdollisille oikeudenhaltijoille. Edellä mainittuun aineistoon sisältyvät mm. domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaan liittyvät oikeudet. Kaikki oikeudet, joita ei myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään Palveluntarjoajalla.

Käyttäjälle ei myönnetä immateriaalioikeuksiin suoria tai epäsuoria oikeuksia Palvelun käyttöön liittyen. Palvelun Aineiston jakelu, muokkaaminen myynti tai hyväksikäyttö on kielletty, ellei siitä ole erikseen Käyttäjäehdoissa sovittu. Käyttäjä ei saa käyttää hakurobotteja tai ohjelmistoja tiedonhakuun Palvelusta tai Aineistosta.

Mikäli Palvelusta julkaistaan yleisön saataville tietoa, on Käyttäjän mainittava tekijänoikeuksiin liittyvät seikat hyvän tavan mukaisesti. Merkintä ei saa vääristää Palvelun toimintaa tai Palveluntarjoajan sekä Käyttäjän välistä suhdetta.

Palveluun liittyvistä immateriaalioikeuksien loukkauksista sekä loukkaavasta tai laittomasta Aineistosta tulee olla yhteydessä 
info(a)ajoneuvoni.fi

10. Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet Aineistoon

Käyttäjän luottamukselliset tiedot eivät välity Palveluun muutoin kuin Käyttäjien itse luoman Aineiston kautta. Käyttäjä hyväksyy luottamuksellisten tietojen tallentamisen luomalla Aineiston Palveluun. Palveluntarjoaja noudattaa yleisesti voimassa olevia GDPR-säädöksiä henkilötietojen käsittelyssä.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle taloudelliset oikeudet hyödyntää luomaansa Aineistoa. Käyttäjä myöntää luvan siirtää, kopioida tai muokata ikuisesti ja peruuttamattomasti sekä korvauksetta Aineistoa tavalla, joka on Palveluntarjoajalle hyödyllinen, sisältäen myös kaupallisen toiminnan. Palveluntarjoaja voi luovuttaa oikeudet eteenpäin kolmannelle osapuolelle, tämän ollessa suoraan asiakassuhteessa Käyttäjän kanssa. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä muokkaamaansa Aineistoon omia tunnuksiaan, kuten logoja. Käyttäjällä on riippumaton oikeus Palveluun luomaansa Aineistoon. Käyttäjä ei saa luoda vaikutelmaa Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisestä sponsorointisuhteesta, jos sellaista ei ole erillisessä sopimuksessa sovittu.

Aineistoa voidaan hyödyntää muun muassa Palveluntarjonnan tietokannan seuraamisessa tilastollisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi muokata Aineistoa sosiaalisen median kanaviin sopivaksi, tai painettuihin julkaisuihin käytettäväksi. Käyttäjän luovuttamaa tietoa esimerkiksi Tuotteiden merkeistä voidaan hyödyntää yleisissä esityksissä ja yhteenvedoissa. Palveluntarjoajalla on oikeus hyödyntää tilastoja ja Aineistoa kaupallisissa tarkoituksissa.

Jos Käyttäjä kokee Aineiston käytön olevan ei-hyväksyttävää, tulee hänen toimittaa kirjallinen selvitys Aineiston käytöstä ja liittää poistoon tai korjaamiseen liittyvä pyyntö. Selvitykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info(a)ajoneuvoni.fi. Jos Palveluntarjoaja kokee pyynnön perustelluksia, poistetaan väärinkäytetty Aineisto. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvoitetta poistaa Aineistoa, jos sitä ei koeta Palvelun Käyttöehtoja rikkovaksi.  

11. Palveluun kuuluvien linkkien ehdot

Palveluntarjoaja ei linkitä Palveluun kolmansien osapuolten ylläpitämiä Internet-sivustoja, mutta sallii kolmansien osapuolten digitaalisten palveluiden sisällyttämisen Palveluun. Käyttäjä ei voi tuoda Aineistoon linkkejä, jotka johtavat Palvelun ulkopuolelle.

Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta tarkistaa Käyttäjien Aineistoon luomia linkkejä. Käyttäjät avaavat Palveluun toisten Käyttäjien toimesta luotuja linkkejä omalla vastuullaan. Palvelun kautta Käyttäjä saattaa päästä muiden palveluntuottajien sisältöihin ja palveluihin. Näissä erillisissä palveluissa on omat käyttöehtonsa ja mahdolliset käyttömaksut, joista Käyttäjän on hyvä olla tietoinen.

Ulkoisten linkkien luominen:
– Palveluun linkittävien linkkien luomisesta tulee olla Palveluntarjoajaan kirjallisesti yhteydessä ennen linkin luomista, ellei siitä ole kirjallisesti erikseen sovittu, tai se täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista:

– Linkin kautta avautuva Palvelu aukeaa omaan selainikkunaan tai välilehteen eikä esimerkiksi upotettuun kehykseen linkittävän tahon Internet-sivuilla

– Linkki on luotu niin, että siinä erotellaan selkeästi linkittävän tahon toiminta Palveluntarjoajasta ja Palvelusta, eikä käyttäjälle jää linkittävän tahon ja Palveluntarjoajan välisestä suhteesta epäselvyyttä

– Linkitys ei vaikuta negatiivisesti Palveluntarjoajan liiketoimintaan tai Palveluun

Palvelun tehtävien linkkien osalta Palveluntarjoajalla on täysi oikeus peruuttaa suostumuksensa linkin käyttöön milloin tahansa, sisältäen myös linkit, jotka noudattavat yllä olevia linkittämiseen liittyviä ehtoja.

12. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja, voimassa olevia lakeja, säädöksiä sekä alalle soveltuvia käytäntöjä. Käyttäjän ei tule yrittää vaikuttaa Palveluntarjoajan toimintaan. Käyttäjä sitoutuu Palveluntarjoajan suojaamiseen sekä muiden Käyttäjien puolustamiseen ja vastaa kaikesta Palveluun toimittamastaan Aineistosta Palveluntarjoajalle. Vastuiden alaisuuteen kuuluu myös täysimääräinen vastuu Palveluntarjoajaan, muihin Käyttäjiin tai kolmansiin osapuoliin liittyvistä vahingoista.

Käyttäjä vastaa Palveluun luomiensa Aineistojen ja sinne lataamansa materiaalin oikeellisuudesta. Käyttäjän Aineistoon tekemien muutosten tulla olla todenmukaisia. Käyttäjän ei tule käyttää palvelua niin, että se vaikeuttaa toisten Käyttäjien Palvelun käyttöä esimerkiksi luvattoman tietoliikenteen välittämisen kautta. Käyttäjä ei saa esiintyä missään kohdin Palveluntarjoajana tai sen edustajana ilman oikeutta.

Käyttäjä ei saa hyödyntää Palvelua muiden henkilöiden loukkaamiseen, halventavaan, siveettömään tai muutoin loukkaavan Aineiston kautta toimien. Käyttäjä ei saa Aineistossaan luvatta mainostaa kolmatta osapuolta tai julkaista muiden Käyttäjien tietoja. Käyttäjä ei saa millään automaatiolla tai robotilla kerätä Palvelusta omia tietolistauksiaan. Palveluntarjoaja käyttää teknisiä ratkaisuja Palvelun mahdollisimman tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi ja väärinkäytön ehkäisemiseksi. Käyttäjiä voidaan asettaa estolistoille niin, että heidän estonsa säilyy, vaikka Palvelusta poistetaan kaikki muut heihin viittaavat tietueet esimerkiksi tietosuojalainsäädäntöön vedoten. Palveluntarjoaja voi viranomaisten tai tuomioistuimen määräyksestä luovuttaa Käyttäjän tietoja tai heidän luomaansa Aineistoa.

Luomalla Aineistoa Palveluun käyttäjä vahvistaa vastuunsa:

    1. Aineiston ennakkotarkastamiseen mahdollisten haitallisten ominaisuuksien tai virusten löytämiseksi ja tuhoamiseksi ennen palveluun lataamista

    1. Luodun Kohteen ja siihen liittyvän Aineiston oikeellisuudesta ja julkaisukelpoisuudesta

    1. Oikeudesta luoda Aineistoja palveluun

    1. Omistus- tai hallitsemisoikeuden Palveluun luotavaan Kohteeseen

    1. Olematta julkaisematta tai levittämättä Palvelussa muiden tekijänoikeudenalaisia tai tavaramerkkioikeudella suojattua materiaalia ilman varsinaisen tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä vastaa kaikista immateriaalioikeudella varustettujen materiaalien luvatta käyttämiseen liittyvistä kustannuksista.

Palvelun käyttämiseen liittyvät laitteet, yhteydet sekä ohjelmistot ovat Käyttäjän vastuulla, mukaan lukien niiden mahdollisesti Palvelulle aiheuttamat vahingot. Palveluun häiriöitä aiheuttavien laitteiden tai ohjelmistojen käyttö on kielletty ja ne on kytkettävä välittömästi irti Palvelusta.

Käyttäjät eivät saa kerätä palvelusta itselleen tietoja esimerkiksi evästeiden kautta ilman, että siitä on erikseen sovittu Palveluntarjoajan kanssa. Palveluntarjoaja ei luovuta Käyttäjien henkilötietoja toisille Käyttäjille.

13. Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden lähettää Palvelun Käyttäjille siihen liittyvää viestintää. Käytettävinä viestintäkanavina voivat olla Palvelu, sähköposti tai tekstiviesti. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa viesteihin määrittelemällä itselleen sopivat kanavat Palvelun asetuksista. Mikäli käyttäjä ei halua Palvelun asiakasviestintää, tulee hänen päättää asiakkuutensa. Käyttäjän koetaan hyväksyvän vastaanottamansa Palveluntarjoajan viestit viimeistään seitsemäntenä päivänä saamispäivästä.

Käyttäjien tulee välttää henkilötietojensa tai muiden luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen ylläpidolle sähköpostitse tai muilla kuin Palvelun sisällä olevilla viestintätyökaluilla. Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla välittämättä kumppanien tarjoukset tai Aineisto Palvelussa, jos ne haittaavat Palvelun käyttämistä tarkoituksenmukaisesti tai sisältävät muuta kuin Palvelulle tarkoituksenmukaista sisältöä.

Palvelu voi välittää Tuotteeseen liittyvissä tapauksissa Käyttäjien yhteystietoja tai Aineistoa silloin, kuin se on vaadittua Palvelun toimimisen kannalta. Aineistoa ei välitetä Palvelun ulkopuolelle.

14. Tietoturva

Palvelu on rakennettu yleisesti tunnistetuilla, korkean tietoturvan periaatteita noudattavilla tekniikoilla. Käyttäjä ymmärtää, että mahdolliset palvelunestohyökkäykset ja muut tietoturvaan vaikuttavat toimet ovat Internetissä mahdollisia ja mahdottomia täysin estää. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen tietoturvaan kohdistuvista palvelukatkoksista tai tietomurroista.

Käyttäjällä ei ole oikeus häiritä Palvelua esimerkiksi laitteilla tai ohjelmistoilla, tai suorittaa tietoisesti toimia, jotka aiheuttavat merkittävän rasituksen palvelulle. Kiellettyihin toimiin kuuluvat esimerkiksi haittaohjelmistojen käyttäminen tai Palvelun rakenteeseen mahdollisen tietoturva-aukon kautta vaikuttaminen.

15. Mainokset ja ilmoitukset

Käyttäjällä ei ole oikeutta, ilman erikseen Palveluntarjoajan kanssa tehtävää sopimusta, välittää Palvelussa mainos- tai markkinointimateriaalia. Mainoksiin liittyen noudatetaan kulloisenkin Käyttäjän kanssa erikseen tehtyä sopimusta. Palvelussa voi olla kiinteitä mainospaikkoja, joiden näkyvyys on rajoitettu tietyillä käyttöehdoilla Palvelua käyttäville Käyttäjille

16. Muutokset ja muokkaukset

Esittelyyn ja markkinointimateriaaleihin liittyvät tiedot eivät ole Palvelun virallisia määrityksiä. Palveluntarjoaja kehittää palvelua jatkuvasti, muokaten samalla ilman ennakkovaroitusta myös Palvelun osio ja korjaamalla mahdollisia virheitä tai palvelussa esille nousseita puutteita. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia Palveluun, Aineistoon tai Palvelun osiin liittyen sekä poistaa Palvelun osia. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tarvittaessa Palvelun toimintoja tai pysäyttää Palvelun toiminta ilman korvausvelvollisuutta tai ennakkoilmoitusta Käyttäjille.

Esittely- ja muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole Palvelun määrityksiä. Palveluntarjoaja kehittää Palvelujaan kaiken aikaa ja sillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun osia, korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, Aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja Palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on mahdollista. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan Palvelun internet-sivustolla.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjän tulee käydä tarkistamassa kulloinkin ajantasaiset Käyttöehdot Palvelun verkkosivustolta. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen muutoksen johdosta ennen kuin viikko on kulunut muutoksen voimaantulosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. Mikäli Palvelua käytetään IP-osoitetunnistautumisen perusteella tai yritysasiakkaan intranetin kautta, tulee organisaation yhteyshenkilön informoida uusista ehdoista ko. organisaation käyttäjiä.

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

17. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan Palvelua häiriöittä, mutta ei pysty takaamaan sen jatkuvaa toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluun liittyvien teknisten vikojen tai huoltojen aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä tai niihin liittyvistä tiedon katoamisesta. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun perustellun syyn, kuten kunnostuksen tai uuden version asennuksen ajaksi tai mikäli viranomaismääräys sitä edellyttää.

Palveluntarjoaja tiedottaa mahdollisuuksien mukaan päivityksistä ja suunnitelluista tietokatkoista etukäteen. Palvelun ollessa Palveluntarjoajasta johtuvista syistä pois käytöstä vähintään yhden (1) vuorokauden, on Palveluntarjoajalla velvollisuus pidentää maksullisten lisenssien käyttöaikaa saman aikamääreen verran kuin mitä Palvelu on keskeytyksettömästi ollut pois käytöstä. Käyttäjät eivät ole oikeutettuja muihin korvauksiin aikaperustaisen käytön eston osalta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Aineiston oikeellisuudesta, tai Palveluun kirjatun Aineiston sisältämän tiedon luotettavuudesta. Aineistoon luottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla.

Palvelu sekä Aineisto ovat tarjottuina sellaisina, kuin ne kulloisellakin hetkellä ovat. Palvelua ylläpidetään ja päivitetään säännöllisin väliajoin. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen myöntämään mitään takuita tai vastuita esimerkiksi kaupalliseen hyödynnettävyyteen liittyen tai kokonaistakuuta Palvelun toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuullinen kolmannen osapuolen tuottaman tiedon tai järjestämien lisäpalveluiden osalta.

Palveluntarjoaja ei voi taata täydellistä suojaa Palvelulle, esimerkiksi tietoturvan osalta. Palveluntarjoajan kautta ei käyttäjien laitteille välitetä mitään Aineistoa. Palvelun Käyttäjien Palvelun ulkopuolella toisilleen esimerkiksi sähköpostitse välittämät Aineiston osat eivät kuulu Palveluntarjoajan vastuun alaisuuteen. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien luomien sisältöjen tuottamista Aineistoista tai Aineistoihin liittyvistä tiedoista. Palveluntarjoajalla, jos he tiedoksi saavat, on oikeus poistaa Palvelusta virheelliset tai haitalliset aineistot. Palveluntarjoajan vastuulla ei ole Käyttäjien aineiston mahdollinen julkaisu jossain toisessa kanavassa tai palvelussa, jos se on Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja Palveluntarjoajasta aiheutumatonta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa niistä viivästyksistä, jotka aiheutuvat Force majeure -tilanteen aiheuttamista muutoksista Palveluntarjoajan toimintakentässä ja joilla on suora vaikutus Palveluun. Lakot sekä boikotit katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi silloin, kun ne vaikuttavat Palveluntarjoajaan suoraan tai välillisesti. Palveluntarjoajan alihankintatoimintaan vaikuttavat ylivoimaiset esteet ovat myös vapauttamisperusteen alaisia silloin kun Palvelua ei voida ilman kohtuuttomia muutoksia toteuttaa jonkin toisen toimijan kautta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista, kuten liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun tai Aineiston käyttämisestä, Käyttöehdoista tai Palvelun käytön hetkellisestä keskeytymisestä. Vastuu ei riipu sopimuskäytänteistä, vaan on voimassa kattavasti näiden Käyttöehtojen määrittelemällä tavalla.

Käyttäjällä on vastuu tarkastaa Palveluun julkaisemansa Aineisto ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista välittömästi. Käyttäjän oikeutena on vedota Palvelun virheisiin ja reklamoida niistä Palveluntarjoajalle viimeistään 30 vuorokautta siitä, kun hän on virheen havainnut. Kaikki reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Käyttäjä ei reklamoi ajoissa virheestä, tulkitaan Palvelu hyväksytyksi Käyttäjän osalta.

Maksullisen Palvelun osalta Palveluntarjoaja on velvollinen vastaamaan tuottamuksellisesti Käyttäjälle aiheutetuista vahingoista. Palveluntarjoaja on enimmäismäärältään vastuullinen korvaamaan Käyttäjälle hänen Palvelusta maksamansa hinnan. Maksuttomien Käyttäjälisenssien osalta vastuu korvaamisesta sovelletaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Näissä Käyttöehdoissa olevia vastuurajoituksia ei sovelleta, jos Palveluntarjoaja on omalla tahallisella toiminnallaan aiheuttanut Palvelun Käyttäjille merkittäviä vahinkoja.

18. Referenssioikeus

Yritysasiakkuuksien osalta Palveluntarjoajalla on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä sopijapuolten välinen asiakassuhde sekä käyttää asiakassuhdetta referenssiä myydessään palveluitaan kolmansille osapuolille, ellei erillisessä sopimuksessa ole referenssioikeuteen liittyen sovittu muuta. Palveluntarjoajan oikeus referenssioikeuteen on sopimuksen voimassaoloaikana sekä 12 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen, päättymisajankohdasta lukien.

19. Käyttöoikeuden ja sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai käyttöoikeutta ilman Palveluntarjoajan ennakollista suostumusta.

20. Sopimuksen päättyminen

Palvelun irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden Palveluun. Käyttäjä ei vapaudu jo tehdyistä sitoumuksistaan, kuten vuosimaksusta ja siihen liittyvistä Käyttöehdoista kuin vasta sopimuskauden päätyttyä. Sopimus voidaan irtisanoa se Palvelun asetuksista. Käyttäjää laskutetaan vuosiperustaisesti ja sopimus on voimassa vuoden kerrallaan.

Palvelua koskeva sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen kautta voimassa sopimuksessa määritellyn ajan ja sen voimassaoloaika on 12 kuukautta, ellei toisin erillisessä sopimuksessa määritellä. Toistaiseksi voimassa olevien yrityssopimusten irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanoutumisen tulee tapahtua joko sovelluksen asetuksista tai yritysasiakkailla sähköpostitse. Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen koetaan olleen merkittävästi laiminlyöty toisen osapuolen taholta ilman, että tämä on kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kahden viikon aikana saamisesta korjannut toimintaansa.

Laskun maksamatta jättäminen tai Palvelun käyttämättä jättäminen eivät muodosta sopimuksen irtisanomista tai anna Käyttäjälle oikeutta irtisanoa Palvelua tai vaatia tilausmaksun käyttämättä jäänyttä osaa itselleen.

Palveluntarjoaja voi perustellusta syystä purkaa Palvelun käyttösopimuksen ilman erillisen päättymisilmoituksen lähettämistä Käyttäjälle. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi toistuva Käyttöehtojen rikkominen, yritysasiakkaan konkurssi tai maksukyvyttömyys. Palveluntarjoaja voi purkaa myös sopimuksen jos Käyttäjän edustama organisaatio on asetettu viranomaisten toimesta toimintakieltoon.

Laskun maksamatta jättäminen tai Palvelun käyttämättä jättäminen eivät muodosta sopimuksen irtisanomista eivätkä muodosta Käyttäjälle oikeutta irtisanoa Palvelu välittömin vaikutuksin ja tilausmaksun palauttamiselle.

21. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä lakkaa samanaikaisesti myös Käyttäjän oikeus Palvelun käyttöön. Käyttäjän tili suljetaan. Käyttäjä hyväksyy näiden Käyttöehtojen myötä Palveluntarjoajan oikeudet Käyttäjän toimittamaan Tuotteeseen liittyvään Aineistoon. Palveluntarjoajalla on halutessaan oikeus hävittää kaikki Käyttäjään sekä Käyttäjän aineistoon liittyvä Aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole, ellei erillisessä sopimuksessa ole niin määritelty, toimittaa Aineistoa. Mahdollinen Aineiston talteen ottaminen on Käyttäjän omalla vastuulla.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Käyttäjän Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus).

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimusehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjälle käyttämättä jäävän maksullisen Palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

22. Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

Kuluttajariitalautakunta: www.kuluttajariita.fi , Hämeentie 3, PL 3066, 00531 HELSINKI, kril(at)oikeus.fi

Palveluntarjoajalla on valmius työskennellä kattavasti sovittelijan kanssa yritysasiakkaiden riitatapauksiin liittyen sopiakseen mahdolliset Palveluntarjoajan ja yritysasiakkaiden riidat tuomioistuimen ulkopuolella. Näihin kuuluvat muun muassa valitukset tai Käyttäjään liittyvät epäkohdat Palvelussa. Palveluntarjoaja on valmis käyttämään neuvotteluissa ja sopimismenettelyissä yhteisesti sovittavaa puolueetonta ja riippumatonta sovittelijaa, joka on merkitty Suomen asianajajaliiton sovittelijaluetteloon. Osapuolet voivat sovittelumenettelystä riippumatta panna vireille oikeudenkäyntimenettelyn milloin tahansa.

23. Yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot:
Ajoneuvoni System Oy
y-tunnus 2830658-9
Viipurintie 7, 13200 Hämeenlinna